กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 4
เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
(ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามต่อไปนี้ผ่านทาง www.padlet.com (ทำจาก Word แล้วแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์.pdf)
นักเรียนเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบแอปพลิเคชันของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทมีโครงสร้างที่จะให้นักเรียนสร้างแอปพลิเคชันตัวใหม่ออกสู่ตลาดภายในเดือนหน้า นักเรียนจะต้องนำเสนอทางเลือกในการจัดทำแอปพลิเคชันต่อที่ประชุมบอร์ด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ เพราะเหตุใดถึงเลือกที่จะสร้างแอปพลิเคชันนี้ ประเภทของแอปพลิเคชันที่จะสร้างเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไร ฟรีหรือจำหน่าย (ถ้าจำหน่ายจะตั้งที่ราคาเท่าไร) เจาะผู้บริโภคกลุ่มไหนหรือวัยไหน
ให้นักเรียนดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันบน Google Play Store พร้อมนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และทำข้อมูลให้เป็นภาพ โดยแผนภูมิหรือกราฟที่สร้างขึ้นต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของข้อมูล ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมการเรียนรู้การทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล
นักเรียนต้องเป็นนักออกแบบและส่งงานตามลิงค์
ม.5/8
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/11
ม.5/12
ม.5/13
ม.5/14
ม.5/15