กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3  
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 1
1. ข้อมูลการโพสต์เพซบุ๊กของตนเอง ตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสมาชิก
จำนวนโพสต์ทั้งหมดกี่ครั้ง
โพสต์ใดที่เพื่อนชอบมากที่สุด
ช่วงเวลาใดที่นักเรียนโพสต์มากที่สุด
2. ข้อมูลสภาพไฟป่า
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ของแต่ละปัจจัย
อุณหภูมิในช่วงใดสูงกว่าช่วงอื่น ๆ
เดือนไหนฝนตกมากที่สุด
ตอนที่ 2
ให้นักเรียนหาว่าประเทศใดคล้ายประเทศไทยมากที่สุด โดยอาจใช้ชุดข้อมูล  Countries of the World โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามนี้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลว่าเพราะสาเหตุใดจึงเลือกประเทศดังกล่าว ใช้ข้อมูลใดบ้างในการตอบคำถามและเลือกใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล

M 5/1
M 5/2
M 5/3
M 5/4
M 5/5
M 5/6
M 5/7