😉นักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนเข้าระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom   ด้วย e-mail @siya.ac.th เท่านั้น

😉นักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วิชา คอมพิวเตอร์

นักเรียนเข้าระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom   ด้วย e-mail @siya.ac.th เท่านั้น

😉นักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ิชาโปรแกรมการประยกุต์

นักเรียนเข้าระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom   ด้วย e-mail @siya.ac.th เท่านั้น

😉นักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วิชาวิทยาการคำนวณ 2

นักเรียนเข้าระบบบริหารจัดการเรียนการสอน Google Classroom   ด้วย e-mail @siya.ac.th เท่านั้น

  😍สถิติผู้เข้าชม