กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1
เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

กิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 1
1. ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ Http://agri-map-online.moac-go.th/loginAgru-Map เพื่อสำรวจบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียน หรือเลือกพื้นที่ที่สนใจว่าเหมาะสำหรับทำการเกษตร เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ (ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามข้อนี้ผ่านทาง www.padlet.com)

2. สถานการณ์ : ต้องการหาวิธีช่วยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนขายไก่ย่าง ส้มตำ
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ซื้อ ผู้ขาย และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเก็บข้อมูลความต้องการ และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จากกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
- ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
- ผลิตภัณฑ์เป็นที่ถูกใจผู้ซื้อหรือไม่เพราะเหตุใด
- จะมีแนวทางการทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ขายดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
- ข้อมูลเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง และหาได้จากที่ใด

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นหาประกาศรับสมัครที่ระบุอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล การจัดการข้อมูล เช่น อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ว่ามีหน้าที่อย่างไร ต้องเรียนจบสาขาอะไร แล้วนำมาอภิปรายหรือแสดงบทบาทสมมติเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ตอนที่ 2 (ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามต่อไปนี้ผ่านทาง www.padlet.com)
1. ข้อมูลในสื่อสังคม มีข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทผู้สร้างสื่อสังคมเหล่านั้นนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์
2. ยกตัวอย่างการนำวิทยาการข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
3. ส่วนใดของการคิดเชิงออกแบบที่ทำให้การสร้างผลลัพธ์ของข้อมูลทำได้ดียิ่งขึ้น พร้อมยกตัวอย่างเพื่ออธิบาย

ตอนที่ 3 (ให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนหน่วยที่ 1 ข้อมูลมีมูลค่า)
1. คลิก  https://www.liveworksheets.com/7-qo323823ul
2. คลิก  https://www.liveworksheets.com/7-gd325369rb