วิชาวิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว30208

วิทยาการคำนวณ สอนให้คิดเป็นใช้เป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
  ขอบเขตของการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (รศ.ยืน ภู่วรวรรณ)
1. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่จุดประสงค์ที่สำคัญกว่าคือการสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เป็นจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2. พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) เป็นการสอนให้รู้จักเทคนิควิธีการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัล โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ (automation) ที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหรือคมนาคม ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และประยุกต์สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม
3. พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (media and information literacy) เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัล แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กใช้ช่องทางนี้ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย

วิชาวิทยาการคำนวณ 2 

ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรียน
หน่วยที่ 1  เรื่องข้อมูลมีคุณค่า จำนวน 6 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2  เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล   จำนวน 8 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 12 ชั่วโมง
หน่วยที่ 4  เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล  จำนวน 14 ชั่วโมง