หน่วยที่ 1 เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

เนื้อหาการเรียนรู้
1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ
1.2 วิทยาการข้อมูล
1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล
1.4 การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล
กิจกรรมท้ายบทเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท

จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการวิทยาการข้อมูล
2. ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ประโยชน์หรือคุณค่าของข้อมูล
3. ประยุกต์การคิดเชิงออกแบบกับวิทยาการข้อมูลในการแก้ปัญหา