แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 4 เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 Click
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม Click