แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2
เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2  Click
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม  Click