หน่วยที่ 2 เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 

นื้อหาการเรียนรู้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  2.1.2 ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล
2.2 การเตรียมข้อมูล
  2.2.1 การทำความสะอาดข้อมูล
  2.2.2 การแปลงข้อมูล
  2.2.3 การเชื่อมโยงข้อมูล
2.3 การสำรวจข้อมูล
  2.3.1 การสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น
  2.3.2 การสำรวจข้อมูลโดยใช้ฮิสโทแกรม
  2.3.3 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจาย
  2.3.4 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพกล่อง
  2.3.5 การสำรวจข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม
2.4 ข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรมท้ายบทเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท

จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิตามวัตถุประสงค์
2. เลือกแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้
3. จัดเตียมข้อมูลก่อนการประมวลผล
4. สำรวจข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ ความสัมพันธ์ และผลลัพธ์เชิงพรรณนาเบื้องต้น
5. ตระหนักถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้