🤗ภาระงาน/ชิ้นงาน

ภาระงาน/ชิ้นงานที่ 1
การสื่อสารด้วยข้อมูล : Data communication

คำชี้แจง
1. นักเรียนสร้างงานที่สนใจด้วยโปรแกรม CANVA มีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ลงในแบบฟอร์มการส่งงานผ่าน (padlet) ใน class room 

ภาระงาน/ชิ้นงานที่ 2
การสื่อสารด้วยข้อมูล : Data communication

คำชี้แจง
1. นักเรียนสร้างงานที่สนใจด้วยโปรแกรม CANVA มีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ลงในแบบฟอร์มการส่งงานผ่าน (padlet) ใน class room 

ภาระงาน/ชิ้นงานที่ 2  
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ : Data visualization

คำชี้แจง  

  2. คัดลอกลิงค์ลงในแบบฟอร์มการส่งงานผ่าน (padlet) ใน class room