แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 คลิกที่นี่
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม คลิกอ่าน