แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 Click
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม  Click