แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 Click
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม  Click