วิดีโอสื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 1
เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

หน่วยที่1.1.pdf
หน่วยที่1.2.pdf
หน่วยที่1.3.pdf
หน่วยที่1.4.pdf
หน่วยที่1.5.pdf
หน่วยที่1.6.pdf

เรื่องความหมายของวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 1 ความหมายของวิทยาการข้อมูล 

เรื่องกระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 2 กระบวนการวิทยาการข้อมูล 

ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 3 ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล 

เรื่องการตั้งตำถามในกระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 4 การตั้งคำถาม 

ตอนที่ 5 การคิดเชิงออกแบบสำหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล 

วิทยาการข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

Google Trends 

การทำนายเชิงตัวเลข 

การทำนายเชิงหมวดหมู่  

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ