วิดีโอสื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 1
เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

หน่วยที่ 1 เรื่องข้อมูลมีคุณค่า.pptx.pdf

เรื่องความหมายของวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 1 ความหมายของวิทยาการข้อมูล 

เรื่องกระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 2 กระบวนการวิทยาการข้อมูล 

ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 3 ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล 

เรื่องการตั้งตำถามในกระบวนการวิทยาการข้อมูล
ตอนที่ 4 การตั้งคำถาม 

ตอนที่ 5 การคิดเชิงออกแบบสำหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล 

วิทยาการข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

Google Trends 

การทำนายเชิงตัวเลข 

การทำนายเชิงหมวดหมู่  

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ