หน่วยที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื้อหาการเรียนรู้
3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณา
  3.1.1 การหาสัดส่วนหรือร้อยละ
  3.1.2 การวัดค่ากลางของข้อมูล
  3.1.3 การหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล
3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย
  3.2.1 การทำนายเชิงตัวเลข
  3.2.2 การทำนายเชิงหมวดหมู่
กิจกรรมท้ายบทเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท

จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาและเชิงทำนาย
2. เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยตรงตามวัตถุประสงค์
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษา
4. อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ