กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 2
เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 1
1. หากตั้งคำถามว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดตนเองและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในด้านใดได้บ้าง เช่น รายได้เฉลี่ยอาจสัมพันธ์กับอัตราการว่างงาน ให้ันักเรียนตั้งสมมติฐาน และค้นหาข้อมูลทุติยภูมิของปัจจัยที่นักเรียนเลือกในการตอบคำถามนี้ (ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามข้อนี้ผ่านทาง www.padlet.com)

2. ทำความสะอาดและสำรวจชุดข้อมูลไดโนเสาร์ จากเว็บไซต์ data.programming.in.th และเขียนอธิบายสิ่งที่ค้นพบ (ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามข้อนี้ผ่านทาง www.padlet.com)

3. ค้นหาข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย ได้แก่ น้ำมัน ทองคำ แก๊สหุงต้ม น้ำตาลทรายขาว ข้าว และยางพารา และจัดเตรียมข้อมูลชุดนี้พร้อมสำหรับการประมวลผล

4. ค้นหาข่าวเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์และร่วมกันอธิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดขั้น

ตอนที่ 2 (ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามต่อไปนี้ผ่านทาง www.padlet.com)
1. ข้อมูลในสื่อสังคม มีข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทผู้สร้างสื่อสังคมเหล่านั้นนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์
2. ยกตัวอย่างการนำวิทยาการข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
3. ส่วนใดของการคิดเชิงออกแบบที่ทำให้การสร้างผลลัพธ์ของข้อมูลทำได้ดียิ่งขึ้น พร้อมยกตัวอย่างเพื่ออธิบาย