แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 คลิกที่นี่
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม คลิกอ่าน