หน่วยที่ 4
เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล

เนื้อหาการเรียนรู้
4.1 การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ
4.2 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ
  4.2.1 แผนภูมิรูปวงกลม
  4.2.2 แผนภูมิแท่ง
  4.2.3 กราฟเส้น
  4.2.4 แผนภาพการกระจาย
  4.2.5 การเลือกใช้แผนภาพ
4.3 การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม
4.4  การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล
4.5  ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
กิจกรรมท้ายบทเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท

จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายวิธีการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
2. ทำข้อมูลให้เป็นภาพและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
3. เล่าเรื่องราวจากข้อมูลและเผยแพร่อย่างถูกต้องและเหมาะสม