เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวจิติภัสร์  โชตินิธิธานันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี)
โรงเรียนศรียานุสรณ์
🛵E-mail : chitiphat.ch@siya.ac.th  
            : chitiphat.ch@gmail.com