วิดีโอสื่อการเรียนหน่วยที่ 2
เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 

หน่วยที่ 2 เรื่องการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล.pptx.pdf

เรื่องการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

   ตอนที่ 6 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (1)

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (2)

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel (3)

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2 การเตรียมข้อมูล

2.3 การสำรวจข้อมูล

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องการสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างกราฟเส้น 

เรื่องการสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างฮิสโทแกรม 

เรื่องการสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างแผนภาพกล่อง 

เรื่องการสำรวจข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สร้างแผนภาพการกระจาย

วิทยาการข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

Google Trends 

การทำนายเชิงตัวเลข 

การทำนายเชิงหมวดหมู่  

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ