รู้เท่าทันสื่อ

1.แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.pdf
2ประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.pdf
3ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.pdf
4แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.pdf
5มารยาททั่วไปในการใช้อินเตอร์เน็ต.pdf
6พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.pdf
มาตรา5.pdf
มาตรา6.pdf
มาตรา7.pdf
มาตรา8.pdf
มาตรา9.pdf
มาตรา10.pdf
มาตรา11.pdf
มาตรา12.pdf
มาตรา13.pdf
มาตรา14.pdf
มาตรา15.pdf
มาตรา16.pdf
มาตรา17.pdf