กิจกรรมการเรียนรู้

ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาตั้งแต่ Module 1 - 6 เป็น infographic ใน Canva และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ JPG (6 กุมภาพันธ์ 2567)

 M 3/3 คลิกส่งงาน
 M 3/6 คลิกส่งงาน

ให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Module 5 (30 มกราคม 2567)

  M 3/3 คลิกส่งงาน
  M 3/6 คลิกส่งงาน

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน Module 1 , Module 2 , Module 3 , Module 4

  M 3/3 คลิกส่งงาน
  M 3/6 คลิกส่งงาน

กิจกรรมการเรียนรู้  ใบกิจกรรมที่ 2 (28 พฤศจิกายน 2566)
หน่วยที่ 1  Module 1 ความรู้เบื้องต้นการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
หน่วยที่  2 นิเวศสื่อ Media Ecology 

  M 3/3 คลิกส่งงาน
  M 3/6 คลิกส่งงาน

กิจกรรมการเรียนรู้  ใบกิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  (31 ตุลาคม 2566)
  M 3/3 คลิกส่งงาน
  M 3/6 คลิกส่งงาน