รายวิชาคอมพิวเตอร์ (บูรณาการร่วมกับโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ)